esmaspäev, 6. aprill 2020

Eesti Vabariigi valitsus soovitab

Победа над коронавирусом в наших руках! 💪
 Для этого нужно соблюдать правила, обязательные для всех.
 Ознакомьтесь с нашей видео-подсказкой и поделитесь с близкими! 👇

https://www.facebook.com/144524099561408/posts/513824855964662/?vh=e&d=n

9.04.2020 - loovuspäev!

Творческий день – 09.04.2020!
Объявляем в нашей школе конкурс талантов «Волшебники нашего города»
Не упусти свой шанс стань волшебником нашего города!
1. В четверг организуется день творчества, где каждый ученик выбирает себе участие в каком-то конкурсе. По выбранной теме он выполняет творческое задание и фото/видео присылает классному руководителю. Классные руководители публикуют эти работы на блоге класса или в какой-то выбранной среде (например,Padlet)
Конкурсы:
• Конкурс «Мое любимое дело»
• Конкурс «ЛЕГО – конструирование»
• Конкурс карикатуристов «Сижу дома»
• Конкурс на лучший пасхальный сувенир
• Конкурс кулинаров на самый красивый пасхальный кулич, можно для первоклассников – конкурс рисунков
• Конкурс видео физкультминуток

2. Этот день начнется с танцев/разминки/зарядки. Наши учителя физической культуры и ритмики нам это проведут.  Учитель отправляет приглашение в Zoomклассному руководителю, а он пересылает своему классу. Разминки длятся 15 минут и проходят на 2 параллели:
• 1 и 2 классы в 9.30 – Х.Лебедева
• 3 и 4 классы в 10.00 – Х.Лебедева
• классы в 9.30 – О.Ельцова
• 6 и 7 классы в 9.30 – И.Мялло
• 8 и 9 классы в 9.30 – Е.Сарри
Каждый учитель обязательно подготовит также ссылку на видеоролик в Интернете и отправит его также кл.руководителю – на случай, если ученик не сможет зайти в Zoom.
3. По итогам дням (по публикациям) будут выбраны победители по следующим номинациям:
• Номинация «Волшебная кисть».
• Номинация «Золотые ручки»
• Номинация «Любимое дело»
• Номинация оригинальных способностей человека «А вам, слабо?»
• Номинация «Лего - мастер»
• Номинация «Лучший кулинар»
Проведем это день творчески и настроимся на пасхальные выходные!

reede, 3. aprill 2020

E-õpe kord Kohtla-Järve Ahtme Põhikoolis

E-õpe kord Kohtla-Järve Ahtme Põhikoolis

E-õpe on õppimine ja õpetamine, mida viiakse läbi erinevate info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) abil. See on õpe, kus õppeprotsess on ülesehitatud veebis.
Kohtla-Järve Ahtme Põhikoolis korraldatakse alates 16.03.2020 E-õpet järgmistel põhimõtetel:
1. Õpetajate töökord
● Õppetöö toimub kehtiva tunniplaani alusel;
● Iga koolipäeva alguses kella 09-ks või eelmise päeva õhtuks hiljemalt kella 16.00 jõuavad
e-kooli õpetajatelt õppematerjalid ja juhised tunni läbimiseks tunniplaani järgselt.
Ülesanded võivad olla lõimitud ainetevahelise integratsiooni raames;
● Õppetöö distantsilt toimub õpetajate poolt antud töölehtedel, e-koolis, OPIQ –
keskkonnas, MOODLE-s, meili teel, videotunni teel või muude juhiste alusel;
● Juhul, kui õpilane ei osale e-õppes järjepidevalt ja tema tööde esitamisesse on tekkinud lüngad, siis klassijuhataja võtab ühendust lapsevanemaga ja selgitab välja põhjused. Koostöös aineõpetajatega pakutakse välja tugi, kuidas last aidata ja nõustada, ning
vajadusel individualiseeritakse töid nii, et need oleksid lapsele jõukohased;
● Õppetöö organiseerimisel ja õppeülesannete andmisel lähtub õpetaja iga õpilase
individuaalsusest;
● Õpetaja on koolipäeva jooksul õpilasele ja lapsevanemale kättesaadav meilitsi, telefoni
või teiste vestluskeskkondade teel (Skype, Google Hangouts, Zoom jms);
● E-õpe ajal toimuvad kontrolltööd tavapäraselt vastavalt aineõpetaja koostatud
ainekaardile.
2. Hindamine
● Iga e-ülesande järel on selgelt kirjas, kas õpetaja ootab seda ülesannet endale tagasi hindamiseks samal päeval/hiljem või oli antud ülesanne ettevalmistuseks või harjutamiseks järgmise tunni jaoks;
● Õpetaja annab motiveerivat tagasisidet iga õpilase töö kohta e-koolis kas numbrilise hindega või „t“ .
Motiveeriv tagasiside on põhjalik, individuaalne ja informeeriv, mis võimaldab õpilastel mõista, mis täpselt ootustele vastas ja mis mitte;
KINNITATUD Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli direktori 17.03.2020.a käskkirjaga nr 1-2/30

 Hoiduda lisakommentaarideta numbrilisest hindamisest ja lakoonilisest tagasisidest nagu "tubli", "hästi", "püüa veel". See ei aita õpilasi edasi ega hoia ja tekita motivatsiooni;
● E-õpe perioodil mitte kasutada e-koolis märgistust „!“. 3. Tunnitöömaht ja kodused ülesanded
● Õpetajad arvestavad ülesannete mahu puhul õpilase üksinda töötamise võimet, mis on madalam üksi kodus või lapsevanema kaasabil kui tavapäraselt klassiruumis;
● Et vältida õpilaste ülekoormust, siis koduste ülesannete andmisel lähtub õpetaja nädalatundide arvust oma õppeaines;
● Tunnitöö ja koduste ülesannete andmisel lähtuda õpilase individuaalsusest. 4. Õpilased
● Õpilased kooli ei tule, õppetöö toimub vaid kodustes tingimustes;
● Õpetaja on koolipäeva jooksul õpilasele kättesaadav meilitsi, telefoni või teiste vestluskeskkondade teel (Skype, Google Hangouts, Zoom jms). Kui tekib küsimusi, tasub
julgesti pöörduda. Õpetajate kontaktaadressid leiab kooli kodulehelt;
● Igal õpilasel alates 3.klassist peab olema isiklik e-kooli konto, kuhu ta oskab ise sisse
logida, et kasutada OPIQ-keskkonda;
● Erinevate õpikeskkondade kasutamisel abi saamiseks pöörduda klassijuhataja, vastava
aine õpetaja poole;
● Õppeülesanded peavad õpilase poolt olema tehtud õpetaja poolt määratud ajaks ja
vastavalt õpetajalt saadud juhistele;
● Kui tekib küsimusi, raskusi, hirme jne., siis pöörduda julgelt klassijuhataja /
sotsiaalpedagoogi poole.
5. Lapsevanemad
● Toetavad lapse e-õpe toimimist kodustes tingimustes;
● Võtavad koheselt kooliga (klassijuhataja/sotsiaalpedagoog) ühendust, kui vajavad abi
digivahendiga, kontode loomisega.
E-õpe ajal on koolist võimalik laenutada tahvelarvuteid lepingu alusel. Pöörduda klassijuhataja poole;
● 1.-2. klassi õpilase lapsevanemal peab olema e-kooli konto, kuhu ta oskab sisse logida, et kasutada vajalikku õppematerjali;
● Kui õpilane on haige, siis tuleb sellest klassijuhatajale teada anda. Haige laps ei pea e- õpe ülesandeid lahendama. Laps vastab pärast terveks saamist õpetajaga kokkuleppel vajalikud teemad järele. Kui laps ei ole haige, siis ta osaleb e-õppes;
● Juhul, kui õpilane ei ole osalenud e-õppes järjepidevalt ja tema tööde esitamisesse on tekkinud lüngad, siis võtta ühendust klassijuhatajaga. Koostöös aineõpetajatega

pakutakse välja tugi, kuidas last aidata ja nõustada, ning vajadusel individualiseeritakse
töid nii, et need oleksid lapsele jõukohased;
● Sotsiaalabi saamise vajaduse tekkimisel pöörduda klassijuhataja/sotsiaalpedagoogi
poole;
● Õppetöö organiseerimisega seotud küsimuste korral pöörduda kooli juhtkonna poole:
Direktor Sotsialpedagoog Õppejuhti kt Õppejuhi kt Õppejuhi kt
Svetlana Skorobogatova tel.   5059 549
Tatjana Tailakova tel. 5981 8080
Albina Rževskaja tel. 5850 1370
Jekaterina Voronova   tel. 5552 6844
Marika Trei tel. 5662 8858

6. Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli distantsõppekorraldus vaadatakse üle ja vajadusel täiendatakse. Arvestatakse õpetajate, lastevanemate, hoolekogu liikmete ettepanekutega.

kolmapäev, 1. aprill 2020

IDEID, MÄNGE JA TEGEVUSI LASTEVANEMATELE MIDA TEHA LAPSEGA KODUS...

IDEID, MÄNGE JA TEGEVUSI LASTEVANEMATELE MIDA TEHA LAPSEGA KODUS...
KEEL ja KÕNE:
MATEMAATIKA:
KUNST:
MINA ja KESKKOND:
MUUSIKA:
LIIKUMINE:
VARIA:
LAPSEVANEMAD:
Nõuanded lapsevanemale
  • Ärge liialt muretsege – tegemist on vaid ajutise olukorraga. Keegi meist ei ole kangelane. Stressis ja mures vanem ajab stressi ja murelikuks ka lapse.
  • Andke koolile julgelt teada, kui töö on ülejõukäiv, kui õppekorraldus ei toimi.
  • Hoidke nii päeva- kui ka unerežiimi. Ärgake hommikul õigeaegselt, järgige kooli poolt antud juhiseid, tehke kindlasti pause nii vaba tegevuse, söömise kui ka jalutamise näol.
  • Teadke, et e-keskkond ei ole ainus valik – kui esinevad tõrked nutiseadmete kasutamisel, tulge tagasi juurte juurde. Arutage õpetajaga, kuidas laps saab õppida raamatute ja töövihikute, paberi ja pliiatsi abil.
  • Vaadake üle lapse e-koormus ning teavitage koheselt kooli, kui laps on kulutanud ekraanide teel õppimisele üle nelja-viie tunni järjest. Kaugõpe ei ole üksi e-õpe.
  • Kui laps vajab õppetöös tõhustatud- või erituge, siis pöörduge kooli tugispetsialistide või kohaliku Rajaleidja keskuse poole, saamaks nõu koduõppe korraldamisel.
  • Kui lapsel on juba varasemast nutisõltuvus, siis andke sellest kindlasti koolile teada – saate leppida õpetajaga kokku alternatiivsed võimalused õppetöös osalemiseks.
  • Teavitage kindlasti kooli ka siis, kui laps on jäänud haigeks. Ärge piinake haiget last koolitöödega lihtsalt sellepärast, et kodust õppimine on praegu füüsiliselt võimalik.

teisipäev, 31. märts 2020

Koolikonkursid

Здравствуйте, уважаемые ученики! 

В рамках проведения IX Школьных Олимпийских игр - 2020, Ахтмеская oсновная школа объявляет конкурс компьютерных рисунков на спортивные темы и лого школьных олимпийских игр для 1-8 классов. Лучшие работы в каждой группе оцениваются призами и подарками. Возрастные группы 1-3 классы 4-6 классы 7-8 классы.  
Темы:
Minu lemmikspordiala / Мой любимый вид спорта.
Kooli olümpiamängud meie koolis/ Школьные олимпийские игры в нашей школе.
Ema, isa ja mina – Аhtme Põhikooli sportlik pere / Maма, папа и я – Ахтмеской основной школы спортивная семья.
Loodus on spordiväljak / Природа как спортивная площадка
Sport minu elus / Спорт в моей жизни.
Все работы с подписью имени ученика выставлять в соответствующем разделе в Padlet https://padlet.com/olgamesilane/1228uh420sk1  или  высылать на адрес ajalooteacher@gmail.com  до 4 мая. Победителям конкурса - призы!   

В рамках проведения IX Школьных Олимпийских игр - 2020, Ахтмеская oсновная школа объявляет конкурс рисунков для 1-8 классов. 
  Техника выполнения: акварель, гуашь, карандаши и мелки. Лучшие работы в каждой группе оцениваются призами и подарками.  В
Темы:
Minu lemmikspordiala / Мой любимый вид спорта.
Kooli olümpiamängud meie koolis/ Школьные олимпийские игры в нашей школе.
Puusin kodus – treenin kodus  /  Находись дома - тренируйся дома.
Sport minu elus – Спорт в моей жизни
Все работы с подписью имени ученика выставлять в соответствующем разделе в Padlet https://padlet.com/olgamesilane/1228uh420sk1  или  высылать на адрес ajalooteacher@gmail.com  до 4 мая. Победителям конкурса - призы!   

В рамках проведения IX Школьных Олимпийских игр - 2020, Ахтмеская oсновная школа объявляет конкурс мышек талисманов, сделанных своими руками для 1-8 классов. Техника выполнения: любая, помощь родителей допускается. Лучшие работы в каждой группе оцениваются призами и подарками. Фото готовых работ  с подписью имени ученика выставлять в соответствующем разделе в Padlet https://padlet.com/olgamesilane/1228uh420sk1  или  высылать на адрес ajalooteacher@gmail.com  до 4 мая.  Победителям конкурса - призы!

В рамках проведения IX Школьных Олимпийских игр - 2020, Ахтмеская oсновная школа объявляет  фотоконкурс для 4 -9 классов. 
Темы:
 Находись дома - тренируйся дома.
Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!
В здоровом теле - здоровый ум.
Все работы с подписью имени ученика выставлять в соответствующем разделе в Padlet https://padlet.com/olgamesilane/1228uh420sk1  или  высылать на адрес ajalooteacher@gmail.com  до 4 мая. Победителям конкурса - призы!   

В рамках проведения IX Школьных Олимпийских игр - 2020, Ахтмеская oсновная школа объявляет конкурс мини - сочинений на эстонском языке, русском, английском языках для 4 -9 классов.
Minu lemmikspordiala / Мой любимый вид спорта
Terveslik toit - sada protsenti elu
Sport minu elus – Спорт в моей жизни.
Все работы с подписью имени ученика выставлять в соответствующем разделе в Padlet https://padlet.com/olgamesilane/1228uh420sk1  или  высылать на адрес ajalooteacher@gmail.com  до 4 мая. Победителям конкурса - призы!   


esmaspäev, 30. märts 2020

Projekt Õiged sotsiaalvõrgustikud

Kallid lapsed, tere päevast!
Нашему классу предложили поучаствовать в проекте.
Проект прошел первый этап и теперь выставлен на страничке FB  https://www.facebook.com/teeviit.ee/photos/a.3190187084345730/3190321044332334/?type=3&theater
Но теперь нам нужно немного постараться. Нам необходимо собрать 100 лайков (лучше 150)
Лайки ставим под самим плакатом (не под постом). Обратитесь пожалуйста к
 друзьям, родителям, родственникам, чтобы они поставили лайки.
Очень хотелось бы набрать за эту неделю нужное количество лайков.  🥰


pühapäev, 29. märts 2020

Haridus- ja teadusministeerium soovitab

Чем же заняться дома в свободное от учёбы время?
Вместе с эстонским центром молодежной работы ENTK и порталом Teeviit мы составили список из 50 идей, как интересно провести выходные не выходя из дома.

В списке найдутся идеи, которые, возможно, приведут к появлению нового хобби, или могут стать занятием для всей семьи.

То, что в данное время лучше всего оставаться дома, вовсе не значит, что придется быть изолированным от внешнего мира. Это отличная возможность посмотреть на привычные дела и занятия под другим углом, воспользовавшись интересными современными возможностями.

Список идей (на эстонском языке) вы найдете
на портале Teeviit: https://www.teeviit.ee/50-ideed-nadalavahetuseks/